Sportsplanen eies av trenere, spillere, ledere og andre ressursgrupper i klubben. I tillegg til interesserte som ønsker
informasjon om hvordan klubben er bygget opp.

  • Sportslig leder har et særskilt ansvar for at planen etterfølges. Sportsplanen skal følges av trenere/lagledere i utøvelsen av
    vervet.
  • Sportsplanen har som formål å legge til rette for utvikling av fotballspillere på alle nivå i klubben.
  • Sportsplanen skal til enhver tid være tilgjengelig for klubbens medlemmer på hjemmesiden. Sportsplanen oppdateres
    etter behov etter innspill fra klubbens utvalg/medlemmer og godkjennes endelig i sportslig utvalg (Senior).