Ålgård FK

Politiattest

Politiattest

Politiattestordning i ÅFK

Hva er en politiattest?

En politiattest inneholder opplysninger om en person for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere er ilagt forelegg/dømt for brudd på enkelte bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser. Klubben har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. I Norge utstedes politiattest for den periode vedkommende har vært registrert bosatt i landet. For utlendinger med forholdsvis kort botid i Norge, vil derfor attesten være av begrenset verdi idet den kun dekker vandelen i et avgrenset tidsrom.

NFF’s krav er at attestene fornyes hvert 3 år.

Hvem omfattes?

Ordningen omfatter alle ansatte og frivillige over 15 år som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

”Tillits- eller ansvarsforhold” er ikke klart avgrensede størrelser, men et sentralt element er at det må være en relasjon som strekker seg over tid. Grunnregelen: Er man i tvil så krever man politiattest.

Den primære gruppen er lagets støtteapparat, men det vil også omfatte instruktører eller andre ansatte/tillitsvalgte.

En oppsatt dommer skal ikke ha politiattest. Dersom dommeren har en mentor- eller veilederoppgave i klubb eller krets, for eksempel over en sesong mot yngre dommere, skal han eller hun ha attest. Tilsvarende gjelder for andre instruktører innen ulike felt.

I noen sammenhenger vil klubben benytte seg av eksterne fagpersoner som for eksempel tolker, fysioterapeuter eller lignende. Det er viktig at også disse fremviser politiattest; uavhengig av om man er ansatt, engasjert, tillitsvalgt eller frivillig.

Hvordan søke om Politiattest

Søkere over 18 år kan søke om attest elektronisk på nettet, mens søkere under 18 år må ha søknaden signert av foresatte.

Hva skal klubben gjøre?

1. Klubben fyller ut skjema for å bekrefte behovet:

https://www.politi.no/vedlegg/skjema/Vedlegg_2601.pdf

I skjemaet som skal bekrefte behovet for politiattest, skal idrettslaget fylle ut lovhjemmel som er: Politiregisterforskriften § 34-1, jf. Politiregisterloven § 39, første ledd.

2. Klubben gir utfylt skjema til søkeren.

3. Registrerer fremvist politiattest i sitt system.

 

Hva skal søkeren gjøre?

1. Logge seg inn på https://attest.politi.no med hjelp av MinID, BankID, Buypass eller Commfides.

2. Velg kategori og formål fra nedtrekksliste (velg «frivillige organisasjoner»)

3. Laste opp en bekreftelse av formål som en fått fra klubben.

4. Vente på svar

5. Fremvise politiattesten til den i idrettslaget som er ansvarlig.

 

Hvis det skal benyttes ikke–elektronisk søknad

Du finner adressen, samt informasjon om framgangsmåte for ikke-elektronisk søknad her:

https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/politiattest---soke-per-post/

 

Politiattestordningen i korte trekk

I Ålgård Fotballklubb er det Styret som har det overordnede oppfølgingsansvar.

Styret skal:

  • Implementere retningslinjene i klubbens planverk.

  • Oppnevne en person og en vararepresentant som er ansvarlig for politiattest.

  • Avkreve politiattest av alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige/mennesker med utviklingshemming. Det skal gjøres kjent når en stilling eller aktivitet krever fremvisning av politiattest.

  • Ikke gi oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige/ mennesker med utviklingshemming til personer som ikke fremviser politiattest eller som har anmerkninger på attesten.

  • Gjøre retningslinjene kjent for medlemmer, ansatte og tillitsvalgte.

  • Informere om ordningen på idrettslagets hjemmeside, hvor det også skal fremgå navn og kontaktinfo på personen som skal håndtere ordningen i klubben.

 

Klubben definerer hvem i klubben som omfattes av ordningen og som det skal kreves politiattest for – benevnes Politiattestansvarlig i ÅFK

Politiattestansvarlig i ÅFK skal informere aktuelle personer om at de må ha politiattest og følge denne prosedyren:

 

1. Politiattestansvarlig i ÅFK skal sørge for at bekreftelsesattesten blir utarbeidet.

2. Attesten fremvises for den styreoppnevnte, men beholdes av søkeren.

3. Politiattestansvarlig i ÅFK registrer at attesten er fremvist og dato for fremvisningen. Dette registeret skal ikke fremvises andre i klubben. Klubben rapporter til idrettskrets og fotballavdelingen til fotballkretsen, men da kun en oversikt over antall verv som krever politiattest og hvor mange av disse som har gyldig attest. Navn og opplysninger om attesten skal ikke gis videre til noen.

4. Hvis noen innen rimelig tid ikke har fremvist attest eller ikke ønsker å fremvise attest, skal politiattest ansvarlig skriftlig be vedkommende fratre sine oppgaver i klubben med umiddelbar virkning. For deretter å informere styreleder.

 

Oppdatert oversikt over antall verv og politiattester fremlegges styret for hvert år i januar og styret protokollfører at listen er fremlagt og godkjent.

 

Mer informasjon

Informasjon om politiattest: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/

 

 

Brevmal (sendes på mail)

Vi sender ut følgende til de som ikke har godkjent politiattest:

 

 

 

Til ______________________________

 

Det er krav om at alle trenere og lagledere skal framvise godkjent politiattest. Søknad sendes til en sentral enhet i politiet.

Det er to muligheter, enten ved at du tar alt elektronisk, eller at du fyller ut skjema på papir Hvis du velger den elektroniske varianten, så er opplegget at du går inn på politiet sine sider,

og registrere deg inn ved bruk av bankid, og fyller ut søknadsskjema Her er link til info:

https://www.politi.no/tjenester/politiattest/hvor_skal_soknad_om_politiattest_sendes/Tema_1311.xhtml

Du vil da få opp to alternativer som du kan relatere til ÅFK det er:

- Kategori: Frivillige organisasjoner

- Formål: Frivillige organisasjoner

Og så vil du bli bedt om å vedlegge bekreftelse fra organisasjonen. Slik bekreftelse har jeg lagt ved denne mailen til deg.

 

Alternativt er å fylle ut skjema på papir som du kommer innom til meg med.

Skjemaet finner du på denne linken:

http://www.idrett.no/tema/politiattest/Sider/politiattest.aspx

 

Hvordan vil du gjøre det?

 

Vi noterer inn i et skjema hvem som har fått informasjon, hvem som fremviser attest osv.

Alle som søker om politiattest, skal uoppfordret fremvise ferdig attest til klubben når denne

er mottatt fra politiet.

Klubbens administrasjon fører oversikt over hvem som har fremvist og godkjent politiattest.

Oversikt skal oppbevares hos klubbens administrasjon, og skal kunne kontrolleres/fremvises

ved behov.

Administrasjonen skal kontrollere og følge opp denne minst to ganger pr år, i god tid førsesongstart og midtveis i sesongen.

 

Hilsen

 

 

______________________________________

Terje Tjetland

Politiattestansvarlig i ÅFK

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift